Najlepszy portal lokalny w Polsce 2023 wg Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Najlepszy portal lokalny w Polsce 2023 wg Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Więcej

  Regulamin

  Regulamin serwisu internetowego
  Na Temat – Tygodnik Nadobrzański

  §1

  Definicje

  1. Serwis – serwis internetowy www.tygodniknatemat.pl
  2. Administrator – administrator i wydawca portalu oraz administrator danych osobowych, którym jest Quest Media s.c. z siedzibą w Głogowie (67-200), al. Wolności 11/2, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 925-208-49-81, REGON 080449278, będąca również usługodawcą w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną i została zarejestrowana przez Administratora.
  4. Konto Użytkownika – konto w serwisie internetowym www.tygodniknatemat.pl, do którego dostęp jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie, a po opłaceniu subskrypcji umożliwiające dostęp do pełnych treści publikowanych w serwisie.
  5. Serwis rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.
  6. Treści płatne – dostępne w ramach Usługi określone cyfrowe treści lub materiały udostępniane za Opłatą.
  7. Opłata – opłata za korzystanie z treści płatnych w formie zakupionego pakietu należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do Usług. Cennik Opłat aktualnych na dzień zawarcia umowy przez Użytkownika z Usługobiorcą jest zamieszczony w zakładce „Subskrypcje”. W przypadku płatności cyklicznych Usługodawca wskazuje Opłaty należne za dany Okres Rozliczeniowy.
  8. Okres Rozliczeniowy – określony okres objęty obowiązywaniem umowy dotyczącej świadczenia Usługi, zawartej odpowiednio na czas nieoznaczony (usługa autoodnawialna), w którym Użytkownik posiada dostęp do Treści, za który zobowiązany jest dokonać opłaty. O ile w danym przypadku nie wskazano inaczej Okres Rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc i trwa od dnia zawarcia umowy lub rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego lub pierwszego dnia przypadającego po darmowym okresie startowym, do dnia będącego odpowiednim dniem następnego miesiąca.
  9. Pakiet – całość uprawnień Użytkownika związanych z korzystaniem z Usługi, umożliwiający dostęp do cyfrowych treści lub materiałów tworzących Pakiet, którego szczegółowe warunki pojawiają się każdorazowo w Serwisie. W zakładce „Subskrypcje” znajdują się także każdorazowo ceny danego Pakietu. Pakiet może obejmować, także usługi dostępu do innych treści płatnych Usługodawcy lub ewentualnych innych świadczeń, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty Usługodawcy a wskazanych w ramach danej oferty. W przypadku niewprowadzenia zróżnicowanych Pakietów za Pakiet uznaje się dostęp do wszystkich oferowanych w danym momencie Treści. W razie udostępnienia przez Usługodawcę treści dodatkowych mogą być one udostępniane łącznie z określonym Pakietem, jednak nie będą stanowić jego integralnej części.
  10. Umowa – umowa zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Treść Umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, a także warunki podane w trakcie procesu zakupowego (w szczególności rodzaj Pakietu, cena, zgody, dodatkowe warunki np. określające zasady danej promocji). Umowy są zawierane drogą elektroniczną.

  §2

  Podstawowe informacje oraz warunki techniczne korzystania z serwisu www.tygodniknatemat.pl

  1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w Internecie prowadzonego i utrzymywanego przez Usługodawcę zestawu Treści, w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznawania się z nimi, oraz Usług w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z tych Usług.
  2. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 11.0, Chrome 50, Safari 5, Mozilla Firefox 24, Opera 11 lub ich nowsze wersje). W przypadku korzystania z Usługi poprzez smartfon konieczne jest posiadanie urządzenia z systemem Android 5 lub nowszym bądź iOS 11 lub nowszym. Do korzystania z Usługi konieczne jest także posiadanie dostępu do Internetu. Powyższe wymagania Użytkownik powinien spełnić we własnym zakresie i na własny koszt.
  3. Usługi w postaci dostępu do Treści płatnych świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania Serwisu, jednak nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego jego funkcjonowania i dostępu do Usług w zakresie w jakim uzależnione jest to od sieci Internet, z której korzysta Użytkownik lub od nie spełnienia przez Użytkownika wymogów technicznych opisanych w Regulaminie.
  5. Użytkownik przy korzystaniu z Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych jest zakazane.
  6. Usługa może być użytkowana z wykorzystaniem wielu Kont Użytkownika, przy czym dostęp do Treści płatnych opłacony w ramach danego Konta Użytkownika jest możliwy tylko przy korzystaniu z Usługi w oparciu o to Konto Użytkownika.
  7. W przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do Treści płatnych, dostęp do tych treści z wykorzystaniem jednego Konta Użytkownika może mieć jedna osoba (tj. Użytkownik). W ramach promocji oferowanych przez Usługodawcę ww. dostęp może zostać rozszerzony na większą ilość osób.

  §3

  Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika

  1. Dostęp do poszczególnych Usług udostępnionych w Serwisie możliwy jest dla Użytkowników posiadających status zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Użytkownika. W przypadku realizacji działań promocyjnych Administrator może udostępnić wybraną część Usługi Użytkownikom nie posiadającym Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika i rejestracja jest niezbędna do korzystania z usług płatnych.
  2. Rejestracja i założenie Konta Użytkownika jest dobrowolna i bezpłatna, co nie zmienia konieczności wniesienia Opłaty w celu uzyskania dostępu do Treści płatnych.
  3. Rejestracja jest procedurą umożliwiającą Użytkownikowi utworzenie Konta a także warunkującą dostęp do usług płatnych.
  4. Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika może odbyć się bezpośrednio poprzez stronę internetową Serwisu.
  5. W celu dokonania rejestracji i założenia Konta Użytkownika wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika formularza wygenerowanego przez Serwis.
  6. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu przycisku potwierdzającego rejestrację Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji, co jest jednoznaczne z aktywacją Konta Użytkownika.
  7. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
  8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć Konto Użytkownika w panelu administracyjnym poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Użytkownika. Powyższe nie spowoduje usunięcia Konta Użytkownika, jak również nie spowoduje zaniechania pobierania ewentualnych Opłat. W celu wyłączenia naliczania ewentualnych Opłat konieczne jest zrezygnowanie z Usług stosownie do zapisów w dalszej części Regulaminu.
  9. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta Użytkownika, usunięciu ulegnie dostęp do wykupionych przez niego Pakietów oraz innych informacji zapisanych w ramach tego konta (w tym dostępu do Treści płatnych oraz, w razie wcześniejszego udostępnienia takiego dostępu przez Usługodawcę, dostęp do Treści Dodatkowych) o czym Użytkownik zostaje poinformowany w razie podjęcia działań zmierzających do usunięcia Konta Użytkownika. Ponowne założenie Konta Użytkownika nie gwarantuje przywrócenia możliwości ponownego korzystania z Usług zakupionych przez Użytkownika przed usunięciem Konta Użytkownika. W takim wypadku, poza przypadkami opisanymi w Regulaminie lub odpowiednio obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów nie będą też zwracane ewentualnie uiszczone Opłaty za już dostarczone Użytkownikowi Treści płatne.
  10. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika (w celu świadczenia usługi), powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych oraz prawnych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem tego Konta Użytkownika.

  §4

  Treści bezpłatne

  1. Usługodawca zapewnia w ramach Usługi dostęp do Treści bezpłatnych.
  2. Dodatkowo, niezależnie od zapisów ust. 1 powyżej Usługodawca może zapewnić Użytkownikom bezpłatny dostęp do wybranych materiałów dostępnych standardowo jako Treści płatne.
  3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania promocji mających na celu w szczególności udostępnienie Użytkownikom w Usłudze bezpłatnie większej liczby Treści dostępnych standardowo jako Treści płatne.

  §5

  Treści Płatne

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi w zakresie dostępu do Treści płatnych jest wybór przez Użytkownika danego Pakietu określającego okres dostępu do Treści płatnych.
  2. Cennik dostępu do Treści płatnych jest umieszczony w zakładce „Subskrypcja”
  3. Do zawarcia Umowy dotyczącej Treści płatnych wymagane jest aby: Użytkownik był pełnoletni; (posiadał Konto Użytkownika; zaakceptował treść niniejszego Regulaminu; dokonał stosownej Opłaty i uzyskał pozytywną weryfikację skutecznego uiszczenia tej Opłaty.
  4. W wyniku przejścia procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści płatnych. Dostęp do Treści płatnych wymaga pozostawania przez Użytkownika zalogowanym na tym Koncie Użytkownika, na którym dokonano Opłaty.
  5. Proces uiszczenia Opłaty realizowany jest przez dostawcę usługi płatniczej dostępnej w Serwisie na warunkach przez niego określonych. Użytkownik po zawarciu Umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego woli rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, a w przypadku umowy obejmującej cykliczne płatności za kolejne okresy trwania umowy – także potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej.
  6. Warunki odstąpienia od Umowy i innych uprawnień przysługujących Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów lub korzystającemu z takich uprawnień na mocy obowiązujących przepisów mogą być opisane przez dostawcę usługi płatniczej w sposób korzystniejszy niż podany w obowiązujących przepisach – w takim wypadku stosowane będą rozwiązania korzystniejsze dla Użytkownika. W każdym wypadku Użytkownikowi będącemu konsumentem, niezależnie od warunków oferowanych przez dostawcę Serwisu Rozliczeniowego przysługiwać będą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów. A przede wszystkim zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  7. Usługodawca może oferować Użytkownikowi Usługi dotyczące Treści płatnych w formie umowy na czas określony, jak i na czas nieokreślony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
  8. Umowa na czas określony umożliwia Użytkownikowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do wybranego przez siebie Pakietu na czas z góry określony, po upływie którego umowa wygasa. Warunki dokonania płatności określane są przez dostawcę Serwisu Rozliczeniowego.
  9. Umowa na czas nieokreślony umożliwia Użytkownikowi dostęp do Treści płatnych przez nieprzerwany okres, pod warunkiem dokonywania okresowych (w ramach Okresu Rozliczeniowego) płatności.
  10. Płatności, o których mowa w pkt 10 powyżej pobierane są przez dostawcę usług płatniczych cyklicznie oraz automatycznie (płatność autoodnawialna) stosownie do regulaminów i zasad udostępnianych przez tego dostawcę. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa).
  11. Użytkownik, który zawarł Umowę dotyczącą Treści płatnych na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z Usługi (wypowiedzenie). Oświadczenie o ww. wypowiedzeniu składa się poprzez zmianę ustawień subskrypcji na Koncie użytkownika i wyłączenie opcji płatności autoodnawialnej lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres pomoc@tygodniknatemat.pl. Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dostawca usługi płatniczej może udostępnić także odrębne sposoby i warunki wyłączenia płatności autoodnawialnej i wypowiedzenia umowy mającej charakter opisany w ust. 10 powyżej. Użytkownik, który zawarł Umowę dotyczącą Treści płatnych na czas oznaczony może ją wypowiedzieć w przypadkach opisanych Regulaminie lub obowiązujących przepisach.
  12. W sytuacji określonej w pkt. 12 powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem rozwiązania Użytkownik traci dostęp do Treści płatnych.

  §6

  Usługa i zakres Treści

  1. W ramach Usługi Usługodawca prezentować będzie w Serwisie Treści bezpłatne oraz Treści płatne.
  2. W ramach Usługi mogą być prezentowane również treści o charakterze reklamowym, tj. artykuły sponsorowane, treści natywne, czyli treści promocyjne zawarte w udostępnianych Treściach lub inne materiały oznaczone jako powstałe we współpracy z klientem Usługodawcy lub reklamy,tj. klasyczne formy reklamowe takie jak np. baner reklamowy, reklama audiowizualna, w tym treści autopromocyjne, tj. służące do promowania własnych Usług Usługodawcy. Usługodawca każdorazowo zapewni oznaczenie takich treści w sposób zgodny z przepisami prawa.
  3. W ramach Treści płatnych prezentowane będą Treści Gwarantowane. Poza ww. treściami w ramach Treści płatnych mogą być też dostępne niegwarantowane Treści Dodatkowe. Zakres Treści Dodatkowych może ulegać zmianie, a zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
  4. Usługodawca w związku z koniecznością realizacji prac serwisowych zapewnia dostęp Serwisu, przez 98 proc. czasu w każdym miesiącu kalendarzowym. Usługodawca dołoży starań by ww. przerwy serwisowe były realizowane w czasie, w którym Usługa jest wykorzystywana w najmniejszym stopniu (np. w godzinach nocnych).
  5. Niedostępność Serwisu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy lub podwykonawców Usługodawcy i niezawinionych przez żaden z ww. podmiotów (np. w wyniku awarii sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca tej sieci) nie są wliczane do ww. limitu.
  6. Użytkownik może korzystać z Usługi w zakresie dostępu do Treści płatnych na maksymalnie 3 urządzeniach równocześnie.

  §7

  Zasady wnoszenia Opłaty

  1. Opłata wnoszona jest przez Serwis Rozliczeniowy, a zasady jej realizacji (w tym także jej automatycznego odnawiania i wyłączenia takiego odnawiania) określa dostawca usługi płatniczej.
  2. Składając zamówienie Użytkownik dokonuje wskazania: Okresu Rozliczeniowego spośród dostępnych w Usłudze, sposobu płatności spośród udostępnianych przez dostawcę usługi płatniczej. W przypadku wprowadzenia w Usłudze różnych Pakietów Użytkownik wskazuje także konkretny Pakiet.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury (o ile Użytkownik będzie chciał ją otrzymać). W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z dostawcą usługi płatniczej lub z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: pomoc@tygodniknatemat.pl. W przypadku kontaktu z Usługodawcą, Usługodawca zapewni wystawienie faktury przez dostawcę usługi płatniczej lub odpowiednio w własnym zakresie wystawi i prześle fakturę w formie elektronicznej wedle wskazania Użytkownika będącego konsumentem lub korzystającego z uprawnień przysługujących konsumentowi. W przypadku Użytkownika nie korzystającego z uprawnień konsumenta wysyłana będzie faktura elektroniczna.
  4. Opłaty za dostęp do Treści płatnych zamieszczane są w cenniku wyświetlonym Użytkownikowi w zakładce „Subskrypcja”. Podana cena jest ceną zawierającą podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili zakupu dostępu.
  5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony jedynie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: planowane zamknięcie Usługi; zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na funkcjonowanie lub wykonywanie Usługi, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają funkcjonowanie lub wykonywanie Usługi na dotychczasowych zasadach; realizację obowiązków wynikających z prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej; nie uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usługi, braku możliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Okres wypowiedzenia wynosić będzie jeden miesiąc liczony od końca miesiąca, w którym Usługodawca złożył oświadczenie o wypowiedzenie umowy.
  6. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na karcie Użytkownika w dniu rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika o nieudanej płatności z powodu braku dostępnych środków na karcie, a także o warunkowym okresie świadczenia usługi (tzw. grace period) w trakcie którego będą podejmowane próby pobrania płatności.
  7. W powiadomieniu, o którym mowa w pkt 6 powyżej, Usługodawca poinformuje dodatkowo Użytkownika o sposobie postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności. Usługodawca będzie podejmował kolejne próby pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Usługobiorcy, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym (ale nie więcej niż sześć prób podejmowanych co 5 dni w ramach danego Okresu Rozliczeniowego, ilość prób w szczególności może zależeć od długości Okresu Rozliczeniowego). Brak środków na koncie podczas wykonania ostatniej z wskazanych prób pobrania uprawnia Usługodawcę do wstrzymania dostępu do Treści Płatnych. Po każdej kolejnej nieudanej próbie pobrania płatności, Usługodawca powiadamia Użytkownika, w sposób opisany powyżej, o niemożliwości realizacji płatności. Czas trwania Okresu Rozliczeniowego nie ulega zmianie, tzn. liczy się od dnia, w którym przypadała pierwsza nieudana próba pobrania płatności.
  8. W przypadku Umowy na czas nieoznaczony jeśli jednocześnie nastąpią ważne przyczyny oznaczające wzrost kosztów działalności związanej z udostępnianiem Usługi (stawki podatków, stawki wynagrodzeń, koszty usług IT, opłaty licencyjne, ceny energii i innych mediów) Usługodawca uprawniony będzie do zmiany stawek Opłat za wypowiedzeniem wynoszącym 14 dni – ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym upłynął ww. okres 14 dni. Informacja o zmianie stawek przesyłana będzie na adres Użytkownika podany w ramach Konta Użytkownika, a Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z Usługi.

  §8

  Newsletter

  1. Na wyraźne żądanie Użytkownika, może on zamówić subskrypcję Newslettera.
  2. Subskrypcja Newslettera umożliwia zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji wysyłanych na podany adres e–mail Użytkownika dotyczących tematycznie Usługi, w tym treści informacyjnych o nowych artykułach, rekomendacjach produktowych itp. Newsletter może także zawierać treści reklamowe, promocyjne i handlowe np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów Usługodawcy lub przesyłane na zlecenie jej Partnerów biznesowych.
  3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika.
  4. W przypadku zamawiania subskrypcji przez użytkowników zalogowanych, wykorzystywany przez Usługodawcę będzie adres e-mail użyty w ramach Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  5. Po podaniu adresu e-mail w oknie zapisu na Newsletter Użytkownik otrzyma na ww. adres e-mail link aktywacyjny. Klikając w otrzymany link aktywacyjny, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez Quest Media s.c. z siedzibą w Głogowie w imieniu własnym lub na zlecenie jej Zaufanych Partnerów w postaci Newslettera.
  6. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem danych wprowadzonych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.
  7. Newslettery mogą być różnicowane pod względem treści dla poszczególnych Użytkowników.
  8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę natychmiastowo.

  §9

  Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu na własne potrzeby.
  2. Użytkownikom zabrania się: kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści, do których dostęp uzyskuje w ramach Usługi, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części; (b) zwielokrotniania ww. materiałów i treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechniania opracowań ww. treści i materiałów, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy łączenia z innymi utworami; (d) realizowania nadań ww. treści i materiałów zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie łączenia z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Powyższe ograniczenia nie dotyczą działań dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów, w tym w szczególności tzw. dozwolonego użytku na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami, w szczególności art. 23-35e).
  3. Zawartość Serwisu udostępniana Użytkownikowi stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych lub licencji przysługujących Usługodawcy i jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi zmianami).
  4. Jakiekolwiek inne korzystanie z Treści, nieobjęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego użytku określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.
  5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Usługi lub sposobu korzystania z niej Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: pomoc@tygodniknatemat.pl

  §10

  Prawa i obowiązki Usługodawcy

  1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi i jej dostępności przez całą dobę.
  2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu , w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury zmiany Regulaminu w sytuacji zaistnienia ważnych przyczyn; okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii; zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia Usług w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usługi w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione informacje, że Użytkownik: wykorzystuje Usługi, w tym treści w nich zamieszczone, sprzecznie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub przepisami Regulaminu działając na szkodę osób trzecich; świadomie i celowo uniemożliwia innym Użytkownikom korzystanie z Usługi; zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Usługi w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z niej przez innych Użytkowników; narusza Regulamin – po skierowaniu do niego wezwania do zaprzestania naruszeń zawierającego uzasadnienie wskazujące na przyczynę jego wystosowania oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie. Użytkownikowi przysługuje prawo do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

  §11

  Reklamacje

  1. Użytkownik ma prawo do złożenia Usługodawcy reklamacji dotyczącej Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Regulaminu oraz ich funkcjonowania.
  2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres wskazany w pkt. II.2 Regulaminu, przykładowo w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: pomoc@tygodniknatemat.pl. Wiadomość e-mail w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”, a także zawierać przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie; oznaczenie Użytkownika, tj. adres e-mail lub odpowiednio dane kontaktowe. Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych powyżej, Usługodawca może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia. W przypadku, jeżeli reklamacja nie będzie zawierała danych niezbędnych do kontaktu z Użytkownikiem składającym reklamację Usługodawca uprawniony będzie do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpatrzenia. Niezależnie od powyższego Użytkownik może złożyć także reklamację dotyczącą płatności do podmiotu świadczącego usługę płatniczą. Złożenie takiej reklamacji nie ogranicza w żaden sposób prawa Użytkownika do złożenia reklamacji do Usługodawcy.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji. Usługodawca informuje równocześnie Użytkownika, który złożył reklamację, czy zgadza się na ewentualne pozasądowe rozwiązanie sporu.
  4. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem mogą być zakończone polubownie, w szczególności w drodze postępowania prowadzonego przez jeden z podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie jest prowadzone przez taki podmiot w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie procedury tego postępowania.
  6. Sprawa może być rozpatrywana na drodze polubownej tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późniejszymi zmianami).

  §12

  Odstąpienie

  1. Użytkownik będący konsumentem lub korzystający z uprawnień przysługujących konsumentowi ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie nie wiąże się obowiązkiem ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Użytkownik będący konsumentem lub korzystający z uprawnień przysługujących konsumentowi może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można przesyłać na adres: Quest Media s.c., al. Wolności 11/2, 67-200 Głogów lub drogą e-mail na adres pomoc@tygodniknatemat.pl. Oświadczenie winno wskazywać na wolę odstąpienia od Umowy.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Użytkownika.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, gdzie Użytkownik dokonał płatności, Użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot należności z tytułu zawartej umowy lub proporcjonalnej części tej należności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

  §13

  Dane Osobowe

  1. Administratorem Danych Osobowych Quest Media s.c., al. Wolności 11, Głogów (64-200).
  2. Podanie danych wymaganych do założenia Konta Użytkownika oraz zakupu Usługi w formie Pakietu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Usługodawcę ww. Usługi na rzecz Użytkownika.
  3. Jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub/i na otrzymywanie na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych, dane Użytkownika z Konta i zebrane informacje z aktywności Użytkownika w Usłudze mogą być wykorzystane do prezentowania mu reklam produktów i usług Zaufanych Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać udzielone zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem.
  4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika podanych przy założeniu lub edycji Konta Użytkownika, podczas realizacji procesu zakupowego jest realizacja umowy (Regulamin).
  5. Nasza Polityka Prywatności, dostępna w zakładce „Polityka prywatności” informuje, jak przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników, jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie oraz przez jaki okres czasu przetwarzamy, jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom, komu udostępniamy dane.

  §14

  Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie, w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się wyłącznie: konieczność dostosowania Regulaminu do świadczenia Usług w sytuacji obiektywnie uzasadnionej koniecznością zmiany warunków technicznych świadczenia Usług; brak uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usługi; zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które pociągają za sobą konieczność zmiany funkcjonowania Serwisów lub Aplikacji lub zmianę treści Regulaminu; prawomocne orzeczenie sądu lub decyzję organu administracji publicznej, które nakazują zmianę Regulaminu w określonej w nich części; zmiana zakresu Usług Płatnych. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w ramach Serwisu.
  2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni na co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez informację w Serwisaie oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Koncie Użytkownika, informacji o zmianie Regulaminu oraz o dacie wejścia zmian w życie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się przesłanymi informacjami.
  3. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony Użytkownik, który nie godzi się zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu w takim przypadku Użytkownik składa poprzez udostępniony mu w tym celu link albo wysyłając oświadczenie na adres Usługodawcy albo poprzez kontakt drogą mailową na adres pomoc@tygodniknatemat.pl.
  4. W sytuacji opisanej w pkt. 3 powyżej Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej opłaty za okres pozostały do końca Okresu Rozliczeniowego. Zwrot dokonany zostanie niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.
  5. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony dotyczących dostępu do Treści płatnych, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do umów zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku umów na czas nieoznaczony zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie także do tych umów od chwili jego wejścia w życie, przy czym Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie Regulaminu zgodnie z pkt. 2-4 powyżej.
  6. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Nie wyłącza to prawa Użytkownika będącego konsumentem próby polubownego załatwienia sporu zgodnie z Regulaminem.
  7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.